Liturgický mesiac


Január

 

1. Január PRIKÁZANÝ SVIATOK – Panny Márie Bohorodičky (slávnosť)

2. Január Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

(spomienka)

3. Január Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)

 
  

6. Január PRIKÁZANÝ SVIATOK – Zjavenie Pána (slávnosť)

 

7. Január Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza

(ľubovoľná spomienka)

 

     

13. Január Krst Krista Pána (sviatok)

 

17. Január Svätého Antona, opáta (spomienka)

 

 

 

      

21. Január Svätej Agnesy, panny a mučenice (spomienka)

Svätého Vincenta, diakona a mučeníka

(ľubovoľná spomienka)

 

24. Január Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

25. Január Obrátenie svätého Pavla, apoštola (sviatok)

26. Január Svätých Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)

 

28. Január Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

31. Január Svätého Jána Boska, kňaza (spomienka)